ប្រធានបទ InFocus សម្រាប់ខែកក្កដាគឺរដូវក្តៅកាន់តែមានសុវត្ថិភាពមួយ! 

យកចិត្តទុកដាក់ ប្រចាំខែ

រដូវក្តៅកាន់តែមានសុវត្ថិភាពមួយ - សិក្សាអំពីការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនលើអាកាសធាតុក្តៅ និងសុវត្ថិភាពនៃការអាំងសាច់ ។

សិក្សាបន្ថែម

 


© រក្សាសិទ្ធិ 2014 ក្រសួងយោធារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន Washington - ផែ្នកគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្ន