ក្នុងការផ្តោត៖ រៀបចំសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ ។ រូបថតនៃគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើន 

យកចិត្តទុកដាក់ ប្រចាំខែ

រៀបចំសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ!

សិក្សាបន្ថែម

 


© រក្សាសិទ្ធិ 2014 ក្រសួងយោធារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន Washington - ផែ្នកគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្ន